Hyresvillkor

Hyresvillkor
Allmänna Hyresvillkor för Maskinuthyrningsbranschen
Tillämplighet
1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och
byggmaskiner utan förare. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form
Hyresobjekt
2.1 Hyresobjektet skall avlämnas och återlämnas vid uthyrarens lokal. Hyresobjektet
anses som återlämnat när retursedel utfärdats
2.2 Vid avlämnandet skall hyresobjektet vara i driftdugligt skick, samt vara försett med
erforderliga skydds- och säkerhetsanordningar
2.3 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för
tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Om hyrestagaren så begär skall instruktionerna vara
skriftliga
2.4 Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande,
skriftligen anmälas till uthyraren snarast, dock senast en vecka efter det att hyresobjektet
blivit tillgängligt för hyrestagaren
2.5 Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och med hänsyn till normal
förslitning i gott skick. I annat fall är uthyraren berättigad att vidta nödvändig rengöring
och reparation på hyrestagarens bekostnad
2.6 Uthyraren svarar för obligatoriska besiktningar av hyresobjektet. Hyrestagaren skall
dock ombesörja och bekosta besiktningar efter montage på arbetsplatsen. Uthyraren har
rätt att efter avisering utföra obligatorisk besiktning av hyresobjektet på arbetsplatsen
under normal arbetstid
Användning
3.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana
arbetsförhållanden för vilket det är avsett.
3.2 Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan
arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren.
3.3 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta
driv- och smörjmedel, skall hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av
förbrukningsmaterial
3.4 Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras
Hyrestid
4.1 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls
tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet återlämnats enligt 2.1
4.2 Hyresobjektet uthyres för användning i enskift om högst åtta timmar per dag
Ersättning
5.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista. Våra
debiteringsformer är dagshyra, skifttillägg, kalenderdagshyra och grundhyra.
5.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra
som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras
skifttillägg enligt uthyrarens prislista
För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt
uthyrarens prislista. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod
och annan motsvarande ledighet
5.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.
5.4 För tid av stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.
5.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt
5.6 Faktura skall betalas inom 30 dagar från mottagandet om inte annat anges i
uthyrarens prislista. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta samt påminnelseavgift
enligt gällande praxis
5.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet
motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens
prislista eller annan betryggande säkerhet
Ansvar
6.1 Uthyraren svarar för normal förslitning
6.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet samt för
samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för
beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så
att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande
återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.
6.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet
uppkommer för honom själv eller tredje man
6.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av uthyrarens
vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av
leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott
6.5 Uthyraren kan kräva att hyrestagaren under hyrestiden håller hyresobjektet försäkrat
med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden.
6.6 Uthyraren och hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat
särskilt avtalats
6.7 Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat. Självrisken bekostas
dock av hyrestagaren
Hävande
7.1 Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och
inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom
7.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande
hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut
eller annat av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets
fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte
rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive
part rätt att med omedelbar verkan häva avtalet
7.3 Om hyrestagaren inställer sina betalningar, försätts i konkurs eller inleder
ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet
samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad
Tvist
8.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för
det fall parterna inte enas om skiljeförfarande

Hyresförsäkring

 Hyresförsäkring
Extra trygghet med Byggnadsmaskiners hyrförsäkring
I osäkra tider som dessa är det tryggt med Byggnadsmaskiners hyresförsäkring som
skyddar dig mot dyra utgifter såsom stöld, brand eller inbrott.
Premien är endast 6% på bruttopriset och självrisken är baserad på nypriset på
maskinen.
Följande självrisker gäller:
6 000:- i självrisk upp till ett anskaffningsvärde på 30 000:-
10 000:- i självrisk upp till ett anskaffningsvärde på 100 000:-
Ett halvt basbelopp i självrisk på anskaffningsvärde över 100 000:-
Exempel
Skulle Du t.ex. bli bestulen på en markvibrator (med ett nypris på 15 000:-) betalar Du
endast 6 000:- i självrisk. Premien blir bara 7,32/dag vid en hyreskostnad på 122:-
Om Du istället hyr en skylift (med nypris på 350 000:-) och den blir stulen betalar Du bara
ett halvt basbelopp i självrisk. Premien är 6% på hyreskostnaden. I detta fall blir premien
68,52:-/dag vid en hyreskostnad på 1 142:-.
För att det skall gå smidigt vid en inträffad incident ber vi Dig så fort som möjligt att:
• Kontakta snarast Byggnadsmaskiner
• Uppge företagsnamn, kontaktperson & telefonnummer, hyresavtalsnr, samt vårt
inventarienummer.
• Glöm ej polisanmälan vid stöld & skadegörelse
Tänk på att vårdslöst handhavande, förslitning och dylikt är ej att anse som plötslig och
oförutsedd skada. I dessa fall gäller alltså inte försäkringen.
Blir Du utsatt för en stöld skall Du kunna redogöra när stölden inträffade samt ha vidtagit
säkerhetsåtgärder, med hänsyn till egendomens värde & stöldbegärlighet.
Detta skall redogöras i polisrapporten.
Försäkringen gäller inom Norden!
Välkommen att teckna Din hyrförsäkring hos oss på Byggnadsmaskiner.
(Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående notis)